WIZJA, MISJA, WARTO?CI

WIZJA, MISJA, WARTO?CI

Jako ?leri Pencere ve Kap? Sistemleri Sanayi ve Ticaret A? oferujemy naszym klientom projektowanie, produkcj?, marketing i sprzeda?, a tak?e us?ugi posprzeda?owe w segmentach drzwi, okien, system?w blokad i akcesori?w.

?Nasze cele

Podejmujemy szereg czynno?ci zmierzaj?cych do zminimalizowania negatywnego wp?ywu naszej produkcji na ?rodowisko, tworz?c jednocze?nie coraz to bardziej bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla naszej za?ogi.

?Nasze dzia?ania skierowane s? na redukcj? odpad?w poprodukcyjnych oraz ograniczenie niekorzystnych skutk?w dla ?rodowiska naturalnego. Opieraj?c si? na odpowiednich normach zapewniamy w?a?ciw? utylizacj? odpad?w oraz ich recykling. Lokalizuj?c i analizuj?c zagro?enia nieustannie d??ymy do zapewnienia zdrowego oraz bezpiecznego ?rodowiska pracy, jak te? zminimalizowania ryzyka i liczby wypadk?w.

?Priorytetem dla nas jest zapewnienie stale rosn?cej satysfakcji naszych klient?w poprzez utrzymanie wysokiej pozycji marki Vorne, kt?ra jest ju? rozpoznawalna na wszystkich kontynentach ?wiata a w Turcji nieprzerwanie od wielu lat piastuje pozycj? lidera. Aby zrealizowa? ten cel oferujemy szerok? gam? produkt?w oraz najwy?sz? jako?? us?ug.

?Nasza wizja

Pragniemy by? liderem w segmencie system?w okienno-drzwiowych w Turcji jak i na ca?ym ?wiecie. Chcemy te? by? preferowan? mark? dla naszych klient?w. W tym celu korzystamy z najnowszych technologii i utrzymujemy jako?? produkt?w na niezmiennie wysokim poziomie. Dzi?ki wsp??pracy i docenianiu naszych klient?w, dostawc?w oraz pracownik?w firmy d??ymy do uzyskania opinii niezawodnego przedsi?biorstwa.

?Zapewniamy nieustann? ochron? i popraw? stanu zasob?w naturalnych poprzez ograniczenie zu?ycia energii oraz surowc?w, dzi?ki stosowaniu odpowiednich technologii, jak te? rozwi?za? ekonomicznych. Integraln? cz??ci? naszej dzia?alno?ci jest zminimalizowanie jej negatywnego oddzia?ywania na ?rodowisko.

?Gwarantujemy sta?? popraw? bezpiecze?stwa pracy poprzez systematyczne szkolenia pracownik?w i dzia?ania prewencyjne. Zapewnienie bezpiecze?stwa oraz higieny pracy r?wnie? jest integraln? cz??ci? naszej dzia?alno?ci.

Nasza misja

Pragniemy wprowadza? do oferty innowacyjne produkty o najwy?szej jako?ci i w korzystnej cenie, co pozwoli na zwi?kszenie naszej konkurencyjno?ci. D??ymy tak?e do tego, aby wszystkie zlecenia by?y realizowane terminowo i na najwy?szym poziomie.

?Nasze cele realizujemy zgodnie z prawem, bez uszczerbku dla natury i ?rodowiska naturalnego. Nawi?zujemy wsp??prac? z organizacjami dzia?aj?cymi na rzecz ochrony ?rodowiska. Zwi?kszamy zaufanie naszych pracownik?w, dbaj?c o ich bezpiecze?stwo i stale minimalizuj?c ryzyko wypadk?w podczas pracy.

? ? ? ? ? Nasze warto?ci

???????? Priorytetem jest uczciwo??

???????? Pozycja lidera dzi?ki do?wiadczeniu

???????? Zadowolenie pracownik?w

???????? Determinacja w odniesieniu sukcesu

???????? Niezawodno??

???????? Otwarcie na ci?g?y rozw?j

???????? Poszanowanie ?rodowiska

???????? Zapewnienie najwy?szego bezpiecze?stwa pracy