?BUDMA 2018

 

Dzi?kujemy Pa?stwu za zainteresowanie naszym stoiskiem na targach BUDMA 2018

Mamy nadziej? , ?e? przybli?yli?my Pa?stwu nasz? firm? od jak najlepszej strony. ?yczymy du?o sukces?w jak i owocnej wsp??pracy z VORNE Polska

Dobry monta? jest r?wniej wa?ny jak dobry produkt. Niepoprawny monta? okien, drzwi czy bramy gara?owej negatywnie wp?ywa na estetyk? pomieszcze?, komfort mieszkania, bezpiecze?stwo u?ytkowania wyrob?w, ale te?? domowy bud?et. Zwi?zek Polskie Okna i Drzwi od kilku lat podejmuje dzia?ania maj?ce na celu edukacj? monter?w i wzrost ?wiadomo?ci inwestor?w w tym zakresie.