Artyku? opublikowany w «Stolarka VIP»

«VORNE — w drodze do sukcesu»

PREZENTACJE / WYWIADY -?Firmy

Bran?a stolarki ma swoj? du?? dynamik?, jedni eksportuj?, drudzy importuj?, jedne firmy s? bardziej inne mniej innowacyjne. Ka?da z firm poszukuje swojego miejsca i klienta, poszukuj? tak?e nowych komponent?w, system?w, mo?liwo?ci. W?a?nie nadarza si? okazja to poznania nowej firmy na rynku okien i drzwi w Polsce, a ?e jest to du?a i znacz?ca firma tym bardziej trzeba wzi?? jej ofert? pod uwag?. Mieli?my okazj? porozmawia? z przedstawicielem tej firmy i wiemy, ?e ich propozycja produktowa trafia na podatny grunt. Warto wi?c zapozna? si? i przeczyta? nasz wywiad.

Grzegorz Cendrowski:?Witamy bardzo serdecznie. Go?cimy dzisiaj w firmie, kt?ra mo?e wiele zmieni? na naszym rynku stolarki, szczeg?lnie w okuciach.

Nazywam si??Taras Tlumatskyy?(na zdj?ciu obok)?i chc? pa?stwu pokr?tce przedstawi? nasza firm?. Jestem reprezentantem Vorne Polska i dzia?am tutaj jako przedstawiciel tureckiej marki VORNE.G.C.: Prosz? opowiedzie? w kilku s?owach histori? firmy VORNE. Od jak dawna dzia?a na rynku polskim?
T.T.: Dzia?amy w Polsce od pocz?tku bie??cego roku, za?o?yli?my tutaj sp??k? c?rk?. Za nami ju? procedury organizacyjne bez kt?rych sprawna wsp??praca z klientami nie by?a by mo?liwa. Naturalnie, ?e pierwszym krokiem by?y dzia?ania marketingowe. Zale?a?o nam na tym, aby jak najwi?ksza grupa odbiorc?w dowiedzia?a si? o naszym istnieniu. Chocia?, ku naszemu zdziwieniu, nawet w pierwszych miesi?cach dzia?a? byli?my odnalezione przez wielu indywidualnych klient?w takich, ?e s?yszeli o nas, wsp??pracowali z dystrybutorami Vorne z innych Pa?stw lub chcieli si? po prostu zapozna? z nasz? produkcj?. Je?eli chodzi o sytuacj? obecn?, to jeste?my w aktywnej fazie przygotowania si? do sezonu 2018 oraz wst?pu na rynek Polski ju? na pewnym krokiem.

G.C.: Dobrze, je?eli chodzi o firm? VORNE, to mo?e kilka s??w wi?cej. Z tego co nam wiadomo, to firma turecka z du?ym kapita?em. Ile ma fabryk, ile os?b zatrudnia?
T.T.: VORNE to nowoczesna firma. Powsta?a w 1985 roku jako ma?y zak?ad produkcyjny okucia. W?a?ciciel mia? du?e do?wiadczenie w produkcji matryc. Historia jest bardzo interesuj?ca. W?a?ciciel dosta? zlecenia przygotowania matryc dla produkowania okucia od firmy niemieckiej. Po roku, kiedy zlecenie by?o ju? wykonane, sytuacja zleceniodawcy zmieni?a si? i projekt zosta? wycofany. To by?o prze?omowe wydarzenie w firmie. Za?o?yciel firmy Vorne udoskonali? gotowy produkt wedle swojej wiedzy i zacz?? sam produkowa? okucia.

G.C.: W takim razie mo?na powiedzie?, ?e zna? je od podstaw.
T.T.: Oczywi?cie. Niestety za?o?yciel firmy ju? nie ?yje, ale to by? fantastyczny cz?owiek. Zna? ka?dego pracownika w firmie. Ju? od pocz?tku istnienia strategia Vorne zosta?a skierowana na innowacyjne produkty o najwy?szej jako?ci, co jak mo?emy zauwa?y?, zosta?o potwierdzone sukcesem Vorne. Potwierdzeniem jest to, ?e obecnie Vorne jest jedn? z najwi?kszych inwestycji przemys?owych w Turcji. Z wykorzystaniem zaawansowanych technologii firma wytwarza ?wiatowej klasy produkty. Dzia?amy na rynkach Ameryki Po?udniowej, Azji, Afryki, Europy Wschodniej, W?och, Rumunii, Rosji — og?lnie w ponad 40 krajach. W naszej fabryce pracuje ponad 500 os?b a g??wny zak?ad produkcyjny obejmuje hale o powierzchni 36 000 m2 i plac licz?cy 50 000 m2.

G.C.: Konkurencja w okuciach jest du?a, na rynku dominuj? firmy niemieckie. Jak chcecie si? Pa?stwo wyr??ni? i do kogo zamierzacie dotrze??
T.T.: Ka?dy rynek jest inny, ale na ka?dym rynku jest konkurencja. Mamy du?e do?wiadczenie w zdobywaniu rynk?w. Jak ju? m?wi?em, w tej chwili sprzedajemy swoje produkty w ponad czterdziestu krajach na ?wiecie i w r??nych regionach. Na ka?dym z tych rynk?w odnie?li?my sukces. Wiadomo, ?e ka?dy rynek jest inny i ka?dy wymaga innej metody. Jasna rzecz, ?e przed wej?ciem do Polski badali?my rynek, konkurent?w i wiemy jak obecnie wygl?da sytuacja. Wiemy czego chc? i czego od nas oczekuj? Polski producenci okien.

G.C.: Rozumiem, ?e macie Pa?stwo dobr? wiedz? na temat potrzeb polskiego klienta i konsumenta stolarki?
T.T.: Oczywi?cie. Polski rynek dzia?a na r??nych krajach ?wiata, wiec mo?emy obserwowa? polsk? produkcj? na ca?ym ?wiecie. Wiemy na czym im zale?y. To, ?e dopiero teraz pojawili?my si? na polskim rynku, nie oznacza, ?e wcze?niej o nim nie wiedzieli?my. W tej chwili wyprodukowali?my nowy produkt, dopracowane okucia pod nazw? VNG, czyli Vorne Next Generation, kt?ry jest jak najbardziej dostosowany do rynku europejskiego, wchodzimy z nim na rynek polski. Dla wielu producent?w okien b?dzie on dobrym rozwi?zaniem.

G.C.: Czy produkty i systemy produkowane przez firm? Vorne maj? badania i certyfikaty dopuszczaj?ce do stosowania w UE? P?ki co Turcja nie jest w UE, ale dzia?a bardzo aktywnie na rynku europejskim?
T.T.: Oczywi?cie, podejmujemy w tym kierunku wiele dzia?a?. W fabryce za?o?ono laboratorium, w kt?rym testujemy wszystkie okucia, kt?re wychodz? z produkcji. Polega to na tym, ?e losowo wybieramy okucia, montujemy je w oknach i sprawdza si? je pod wieloma wzgl?dami. Na podstawie naszych bada? uzyskujemy certyfikaty jako?ci. Mamy certyfikat jako?ci Rosenheim’u i innych europejskich organizacji. Na ka?dym rynku, na kt?rym dzia?amy wymaga si? certyfikatu naszej produkcji. Ka?dy producent, kt?ry chce uzyska? certyfikat na swoje okno, wie, ?e to co? kosztuje. Ze swojej strony mo?emy zaproponowa? producentom taki projekt, ?e my gwarantujemy, ?e z naszymi okuciami, producent okien uzyska certyfikat jako?ci, oboj?tnie w jakim pa?stwie.

G.C.: To bardzo wa?na informacja, przydatna zw?aszcza w kontek?cie zdobywania nowych rynk?w. Firma Vorne dzia?a ju? jaki? czas w Polsce. Jak? macie Pa?stwo opini? i jakie do?wiadczenie z polskimi klientami?
T.T.: Polski rynek rozwija si? bardzo dynamicznie. Ka?dy z producent?w poszukuje r??nych system?w, nowo?ci, chce ulepszy? swoj? produkcj?. Mamy dla nich dobre propozycje wsp??pracy. Wyb?r naszej firmy to pewny krok w drodze do sukcesu ka?dego przedsi?biorstwa.

G.C.: Praktycznie ka?da z firm, dzia?aj?ca na rynku europejskim ma produkty w r??nych kategoriach: systemy, produkty ekonomiczne, produkty premium. Czy Pa?stwa produkty i systemy s? konkurencyjne i czym mo?ecie pozytywnie zaskoczy? potencjalnego klienta?
T.T.: Nie mamy serii produktowych dla biednych czy bogatych. Mamy jeden produkt, kt?ry spe?nia wszystkie potrzeby wymagane przez rynek i jego u?ytkownik?w. Przez to, ?e firma inwestuje w r??ne projekty technologiczne i nowe rozwi?zania, uda?o si? nam uzyska? po??czenie bardzo dobrej jako?ci i dobrych cen.

G.C.: Czy planujecie Pa?stwo przygotowa? si? logistycznie na wi?ksz? sprzeda?, na du?? ekspansj? na rynku polskim?
T.T.: Has?o naszej firmy to: zawsze patrzymy w przysz?o??. Tym w?a?nie staramy si? kierowa?, wszystkie dzia?ania, kt?re prowadzimy s? nastawione na przysz?o?? i na rozw?j. Odleg?o?? pomi?dzy Polsk? a Turcj? w obecnych czasach nie stanowi problemu. Vorne posiada swoje ci??ar?wki i swoje rozwi?zania logistyczne, kt?re dzia?aj? i w innych Pa?stwach. Mamy w Polsce magazyn zaopatrzony w produkty, dlatego zam?wienie mo?emy dostarczy? klientowi praktycznie na nast?pny dzie?.

G.C.: Wiemy, ?e b?dziecie Pa?stwo na XIX Konwencie Stolarki w Sandomierzu w dniach 7-8 grudnia, czy przygotowali?cie Pa?stwo jak?? specjaln? niespodziank?? Po raz pierwszy poka?ecie ci??ar?wk? wyposa?on? w Pa?stwa okucia?
T.T.: Z pewno?ci? zaprezentujemy firm? i produkt, b?dzie mo?liwo?? rozmowy z przedstawicielami naszej firmy. W ramach projektu tzw. VORNE MOBILE — ci??ar?wka, na kt?rej jest ekspozycja okienna z naszymi systemami, przeznaczonymi do sprzeda?y w Polsce. Mo?na wej?? na pok?ad, zobaczy? jak dzia?a system — dotkn??, sprawdzi?, odczu?. Istnieje mo?liwo?? przyjazdu auta do Pa?stwa firmy i przetestowania naszego produktu.

G.C.: Kolejne pytanie dotyczy du?ych, przeszklonych drzwi HST. Jakie macie pa?stwo rozwi?zania?

T.T.: Oczywi?cie, mamy w takiej ofercie swoje rozwi?zania. S? to systemy uchylno-przesuwne, harmonijkowe i slider. Ka?dy z wymienionych system?w pozwala komfortowo wyj?? na balkon, taras czy ogr?dek, maksymalnie powi?kszaj?c przestrze?. Dzi?ki wieloletnim badaniom uda?o si? nam wyeliminowa? b??dy i uzyska? systemy, kt?re sprawdzaj? si? w wieloletnim u?ytkowaniu, a dodatkowo maj? korzystn? cen?.

G.C.: A jak okre?li?by Pan jednym zdaniem firm? VORNE? Mo?e by? to Pa?stwa wizja lub motto dzia?ania?

T.T.: Odnosimy sukces wtedy, gdy wszyscy klienci s? zadowoleni. Wszystkie nasze rozwi?zania maj? na celu to, ?eby zaoferowa? klientom co? innego, co? czego jeszcze nie ma na rynku Nasze has?o: VORNE TO INNOWACYJNE ROZWI?ZANIE W DROGY DO SUKCESU. Jestem pewny, ?e udowodnimy to klientom, kt?re dodatkowo uzyskuj? od nas 10 lat gwarancji na nasze produkty. Priorytetem dla nas jest zapewnienie stale rosn?cej satysfakcji naszych klient?w poprzez utrzymanie wysokiej pozycji marki Vorne, kt?ra jest ju? rozpoznawalna na wszystkich kontynentach ?wiata a w Turcji nieprzerwanie od?wielu lat piastuje pozycj? lidera. Aby zrealizowa? ten cel oferujemy szerok? gam? produkt?w oraz najwy?sz? jako?? us?ug.

G.C.: Jakie s? warto?ci firmy?
T.T.: Priorytetem naszej firmy jest uczciwo?? oraz otwarcie na ci?g?y rozw?j. Doceniamy ka?dego klienta. Opr?cz tego, Vorne zapewnia nieustann? ochron? i popraw? stanu zasob?w naturalnych poprzez ograniczenie zu?ycia energii oraz surowc?w. VORNE r?wnie? docenia swoich pracownik?w, organizuje szkolenia, ?eby pracownicy mogli jak najlepiej wykonywa? swoj? prac?. Wszyscy s? r?wni, niezale?nie od tego czy jest to pracownik produkcji czy menad?er. Zwi?kszamy zaufanie naszych pracownik?w, dbaj?c o ich bezpiecze?stwo i stale minimalizuj?c ryzyko wypadk?w podczas pracy. Oczywi?cie spis warto?ci mo?na kontynuowa? jeszcze bardzo d?ugo.

G.C.:?Gratulacje! Rozumiem, ?e Pana do?wiadczenie b?dzie owocowa? i skutecznie wprowadzi Pan firm? VORNE na salony?rynku polskiego.

Taras Tlumatskyy:?
Dzi?kuj? bardzo, nie mam ?adnych w?tpliwo?ci, ?e tak i b?dzie. Do zobaczenia na Konwencie w Sandomierzu. Grzegorz Cendrowski: Dzi?kuj? bardzo i do zobaczenia.