Historia

Firma ?leri Kal?p??l?k powsta?a w 1985 roku jako ma?y warsztat. W 2002 r. rozpocz?to produkcj? system?w okiennych i drzwiowych pod mark? Vorne. Obecnie produkcja system?w oku? odbywa si? w nowoczesnej fabryce obejmuj?cej hale o powierzchni 36?000 m2 i plac licz?cy 50?000 m2.

W 2013 r. nazwa firmy zosta?a zmieniona na ?leri Pencere ve Kap? Sistemleri Sanayi ve Ticaret A?.

Vorne jest dzisiaj jedn? z najwi?kszych inwestycji przemys?owych w Turcji. Z wykorzystaniem zaawansowanych technologii firma wytwarza ?wiatowej klasy produkty na rynek turecki oraz do ponad 40 innych kraj?w, w zak?adzie w Had?mk?y (prowincja Stambu?).

Osi?gni?cia marki Vorne potwierdzaj? liczne nagrody. Nale?? do nich mi?dzy innymi: Nagroda za Wysokie Wyniki w Eksporcie oraz przyznanie firmie tytu?u ?Gwiazdy Eksportu? – wyr??nienie przyznawane przez Stambulskie Stowarzyszenie Eksporter?w Minera??w i Metali. Stanowi? one potwierdzenie wielkich dokona? firmy i s? impulsem dzia?a? zmierzaj?cych do wyznaczania oraz realizowania nowych cel?w.

?Vorne osi?ga za?o?one sobie cele dzia?aj?c w oparciu o koncepcj? Team Insight. Firma prowadzi szerok? kampani?, by sta? si? mark? znan? na ca?ym ?wiecie, poprzez wdra?anie nowoczesnych technologii, dynamiczny rozw?j i ci?g?e szkolenie swoich pracownik?w, a tak?e nieustanne doskonalenie proces?w projektowania, produkcji oraz prezentacji.