FENSTERBAU FRONTALE 2018

FENSTERBAU FRONTALE — najwi?ksze mi?dzynarodowe targi w bran?y budowlanej, kt?re odbywaj? si? co dwa lata w centrum wystawowym miasta Norymbergi (Niemcy).

Od 21 marca do 24 marca 2018 roku tradycyjnie firma VORNE uczestniczy?a w targach jako wystawca i przedstawi?a wysokiej jako?ci innowacyjne produkty i niestandardowe rozwi?zania, kt?re poszerzaj? mo?liwo?ci zastosowania okuciowych ?system VORNE. Na stoisku mo?na by?o zobaczy? nowy system podno?no-przesuwny, a tak?e nowe i zmodernizowane elementy do system?w aluminiowych i PVC.

W tym roku FENSTERBAU FRONTALE osi?gn??a rekordow? liczb? odwiedzaj?cych i wystawc?w. W sumie 1329 stoisk z 42 kraj?w zaprezentowa?o najnowsze osi?gni?cia w dziedinie stolarki otworowej. Fensterbau Frontale 2018 pokaza? nowoczesne trendy rozwoju bran?y stolarki otworowej czym podkre?li? sw?j status jednego z najbardziej presti?owych mi?dzynawowych targ?w na temat budownictwa.