O firmie

VORNE jest przedsi?biorstwem o innowacyjnych metodach produkcji.

W?nowoczesnej fabryce w Stambule w okr?gu Hadimkoy wytwarzamy produkty ?wiatowej klasy na rynek turecki i do ponad 40 kraj?w na ?wiecie.

W celu poprawy jako?ci i wydajno?ci, firma wykorzystuje wszystkie mo?liwe nowoczesne technologie, ??cz?c je z ludzk? prac?. Dzi?ki czemu uzyskujemy doskona?e wyniki.

VORNE k?adzie nacisk na rozw?j naukowy. Wdr??aj?c nowoczesne projekty in?ynieryjne firma osi?gn??a dominuj?c? pozycj? na rynku system?w okiennych i drzwiowych.

VORNE dysponuje w?asnym Laboratorium badawczo-rozwojowym, za?o?onym przez ekspercki personel przy wsp??pracy z T?bitak(Tureck? Rad? Bada? Naukowych i Technologicznych) oraz z innymi uniwersytetami.

Posiadamy ponad 30 letnie do?wiadczenie w projektowaniu form wspieranych komputerowo.

Sterowane przez PLC (Programowalnego Sterownika Logicznego) automatyczne powlekanie cynkiem oraz procesy pokrywania powierzchni? odporn? na korozj?.

Nagrody Za Wydajno?? Eksportow? i Wyr??nienia Stambulskiego Stowarzyszenia Eksporter?w G?rnictwa i Metali, ?Gwiazdy Eksportu? i mn?stwo innych nagr?d.

Ponad 500 os?b pracuje z dum? w zak?adzie o powierzchni 36 000 metr?w kwadratowych.

Misj? VORNE jest ci?g?y ROZW?J z ukierunkowaniem na PRZYSZ?O??…