Zasady

ZASADY

Polityka jako?ci

Jako ?leri Pencere ve Kap? Sistemleri Sanayi ve Ticaret A? przyj?li?my nast?puj?ce za?o?enia jako og?lny kierunek wynikaj?cy z naszych dzia?a?:

???????? Wysoka jako?? produkcji

???????? Ci?g?a poprawa wydajno?ci

???????? Orientacja na klienta

?Nasze produkty spe?niaj? wymagania norm, powstaj? bez uszczerbku dla ?rodowiska, z poszanowaniem ?ycia ludzkiego i zapewniaj? klientom satysfakcj? na najwy?szym poziomie. Dlatego zobowi?zujemy si? do:

???????? Dzia?ania zgodnie ze wszystkimi zapisami prawa dotycz?cymi naszej bran?y oraz standardami zarz?dzania jako?ci? ISO 9001 i ISO 10002

???????? Przestrzegania dyscypliny, uczciwo?ci, pracowito?ci i wzajemnego poszanowania

???????? Wsp??pracy z naszymi klientami, za?og? oraz dostawcami w oparciu o szacunek i zaufanie

???????? Zwi?kszenia satysfakcji klient?w poprzez analizowanie ich potrzeb, podnoszenie jako?ci obs?ugi, zminimalizowanie liczby reklamacji i terminowe dostarczanie produkt?w o wysokiej jako?ci

???????? Wzrostu udzia?u naszej firmy w rynku bran?owym poprzez ?ledzenie post?pu technologicznego, sta?y rozw?j produkt?w i analiz? oczekiwa? klient?w

???????? Wprowadzania dla naszych dostawc?w firmowego systemu zarz?dzania jako?ci?, a tak?e prowadzenia w tym zakresie szkole?, co przyczyni si? do zwi?kszenia ich wynik?w sprzeda?y oraz zacie?nienia wsp??pracy

???????? Zatrudniania wykszta?conych specjalist?w odpowiedzialnych za nieustanne doskonalenie oraz podnoszenie kompetencji naszych pracownik?w i organizowanie szkole? tematycznych

???????? Sprawienia, ?e nasi pracownicy b?d? si? identyfikowali z firm? i wsp??pracowali w celu uzyskiwania najwy?szej jako?ci produkt?w

?

Polityka ?rodowiskowa i bezpiecze?stwo pracy?

D???c do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy, a tak?e czystego i zr?wnowa?onego ?rodowiska naturalnego zobowi?zujemy si? do:

???????? Dzia?ania zgodne z normami OHSAS 18001 i ISO 14001, jak te? z zapisami prawa dotycz?cymi ?rodowiska, bezpiecze?stwa i higieny pracy

???????? Podejmowania dzia?a? ochronnych i utrzymania zr?wnowa?onego rozwoju poprzez regularne ocenianie mo?liwych zagro?e? wynikaj?cych z niebezpiecznych sytuacji lub zachowa? oraz poprzez ustanowienie system?w opartych na zaawansowanych rozwi?zaniach z zakresu bezpiecze?stwa pracy

???????? Systematycznej oceny naszego oddzia?ywania na ?rodowiskowo i podejmowania odpowiednich ?rodk?w zapobiegawczych

???????? Stosowania zaawansowanych technologii w procesach m.in. projektowania i produkcji, w celu chronienia naszych pracownik?w przed wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi

???????? Podnoszenia ?wiadomo?ci pracownik?w, dostawc?w, podwykonawc?w i go?ci poprzez szkolenia dotycz?ce ?rodowiska i bezpiecze?stwa pracy

???????? Podj?cia dzia?a? maj?cych na celu zminimalizowanie szk?d w ?rodowisku naturalnym i strat w przypadku awarii lub wypadku

???????? Zmniejszenia zu?ycia komponent?w poprzez skuteczne wykorzystanie energii i zasob?w naturalnych

???????? Zapobiegania zanieczyszczenia komponent?w, bior?c pod uwag? wp?yw odpad?w na ?rodowisko, oraz pozostawiania minimalnej ilo?ci odpad?w poprzez ich odzysk i recykling

???????? Zapewnienia sta?ej poprawy funkcjonowania zak?adu poprzez okre?lanie i realizowanie program?w zwi?zanych z bezpiecze?stwem ?rodowiska oraz pracy.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? G??wny Menad?er

?