Zasady

ZASADY

Polityka jakości

Jako İleri Pencere ve Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ przyjęliśmy następujące założenia jako ogólny kierunek wynikający z naszych działań:

        Wysoka jakość produkcji

        Ciągła poprawa wydajności

        Orientacja na klienta

 Nasze produkty spełniają wymagania norm, powstają bez uszczerbku dla środowiska, z poszanowaniem życia ludzkiego i zapewniają klientom satysfakcję na najwyższym poziomie. Dlatego zobowiązujemy się do:

        Działania zgodnie ze wszystkimi zapisami prawa dotyczącymi naszej branży oraz standardami zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 10002

        Przestrzegania dyscypliny, uczciwości, pracowitości i wzajemnego poszanowania

        Współpracy z naszymi klientami, załogą oraz dostawcami w oparciu o szacunek i zaufanie

        Zwiększenia satysfakcji klientów poprzez analizowanie ich potrzeb, podnoszenie jakości obsługi, zminimalizowanie liczby reklamacji i terminowe dostarczanie produktów o wysokiej jakości

        Wzrostu udziału naszej firmy w rynku branżowym poprzez śledzenie postępu technologicznego, stały rozwój produktów i analizę oczekiwań klientów

        Wprowadzania dla naszych dostawców firmowego systemu zarządzania jakością, a także prowadzenia w tym zakresie szkoleń, co przyczyni się do zwiększenia ich wyników sprzedaży oraz zacieśnienia współpracy

        Zatrudniania wykształconych specjalistów odpowiedzialnych za nieustanne doskonalenie oraz podnoszenie kompetencji naszych pracowników i organizowanie szkoleń tematycznych

        Sprawienia, że nasi pracownicy będą się identyfikowali z firmą i współpracowali w celu uzyskiwania najwyższej jakości produktów

 

Polityka środowiskowa i bezpieczeństwo pracy 

Dążąc do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy, a także czystego i zrównoważonego środowiska naturalnego zobowiązujemy się do:

        Działania zgodne z normami OHSAS 18001 i ISO 14001, jak też z zapisami prawa dotyczącymi środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy

        Podejmowania działań ochronnych i utrzymania zrównoważonego rozwoju poprzez regularne ocenianie możliwych zagrożeń wynikających z niebezpiecznych sytuacji lub zachowań oraz poprzez ustanowienie systemów opartych na zaawansowanych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa pracy

        Systematycznej oceny naszego oddziaływania na środowiskowo i podejmowania odpowiednich środków zapobiegawczych

        Stosowania zaawansowanych technologii w procesach m.in. projektowania i produkcji, w celu chronienia naszych pracowników przed wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi

        Podnoszenia świadomości pracowników, dostawców, podwykonawców i gości poprzez szkolenia dotyczące środowiska i bezpieczeństwa pracy

        Podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie szkód w środowisku naturalnym i strat w przypadku awarii lub wypadku

        Zmniejszenia zużycia komponentów poprzez skuteczne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych

        Zapobiegania zanieczyszczenia komponentów, biorąc pod uwagę wpływ odpadów na środowisko, oraz pozostawiania minimalnej ilości odpadów poprzez ich odzysk i recykling

        Zapewnienia stałej poprawy funkcjonowania zakładu poprzez określanie i realizowanie programów związanych z bezpieczeństwem środowiska oraz pracy.
                                                                                                        Główny Menadżer